Ansvarsforhold


Ansvar for ordningenI henhold til Avfallsforskriften har produsenter og importører ansvar for at emballasjen de tilfører markedet blir forsvarlig håndtert når dette er blitt emballasjeavfall gjennom pliktig medlemskap i godkjent returselskap. De godkjente returselskapene har ansvaret for å organisere og sikre innsamlings- og gjenvinningsordningene.

Avfallsselskap og returpapirhandlere
Det er kommunene som har ansvaret for å samle inn emballasjeavfallet fra husholdningene, mens næringslivet selv har ansvaret for næringsavfallet. Kommunene ivaretar dette ansvaret gjennom egne avfallsselskap, eller de har engasjert private avfallsentreprenører (returpapirhandlere) til å stå for den praktiske gjennomføringen. I næringslivet blir dette ansvaret som regel ivaretatt av de private avfallsentreprenørene gjennom direkte avtaler mellom disse og den enkelte bedrift, eller gjennom de kommunale og interkommunale avfallsselskapene. I noen tilfeller håndterer næringslivet emballasjeavfallet selv, og selger dette direkte til en papirfabrikk.

Norsk Resy har inngått avtaler med private returpapirhandlere og kommunale/interkommunale avfallsselskaper om å ta i mot, sortere og balle brun returfiber, og å sikre at dette materialet blir gjenvunnet.