Krav til innsamling og gjenvinning

 

Høsten 1995 inngikk  Klima-og miljødepartementet en avtale med Norsk Resy, hvor selskapet forpliktet seg til konkrete og ambisiøse mål for innsamling og gjenvinning: Innen utgangen av 1999 skulle minst 80% av all kassert brun papiremballasje som genereres i det norske markedet samles inn og gjenvinnes.

Denne avtalen er senere revidert, og en revidert avtale ble signert av partene våren 2003. Den reviderte avtalen har de samme målene, men det presiseres at det som samles inn fortrinnsvis skal materialgjenvinnes, det vil si inngå som råstoff i ny papirproduksjon. Inntil 15% kan fortsatt energiutnyttes.

Les mer om avtalene på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Målet nådd
Norsk Resy nådde målet lenge før fristen i 1999. Dette året ble 88% av den kasserte brune papiremballasjen samlet inn og gjenvunnet, dvs. 171.000 tonn. I 2000 ble 90% samlet inn og gjenvunnet, og i 2016 ble 226.063 tonn samlet inn og gjenvunnet. Dette utgjør 100% av all brun papiremballasje som ble generert i det norske markedet. Bare en mindre andel energiutnyttes - mesteparten blir til nytt papir som benyttes i produksjonen av ny bølge- og massivpappemballasje.