Ansvar for ordningen

Miljøverndepartementets avtale med næringslivet fastslår at innsamling og gjenvinning av kassert emballasje er næringslivets ansvar, og det er materialselskapene på vegne av sine eiere som har ansvaret for å organisere og sikre innsamlings- og gjenvinningsordningene.

Avfallsselskap og returpapirhandlere
Det er kommunene som har ansvaret for å samle inn husholdningsavfallet, mens næringslivet selv har ansvaret for næringsavfallet. Kommunene ivaretar dette ansvaret gjennom egne renholdsverk eller de har engasjert private avfallsforretninger (returpapirhandlere) til å stå for den praktiske gjennomføringen. I næringslivet blir dette ansvaret som regel ivaretatt av de private avfallsforretningene gjennom direkte avtaler mellom disse og den enkelte bedrift, eller gjennom de kommunale avfallsselskapene. I noen tilfeller håndterer næringslivet dette avfallet selv, og selger dette direkte til en papirfabrikk.

Norsk Resy har inngått avtaler med de fleste private returpapirhandlere og kommunale avfallsselskaper om å ta i mot, sortere og balle all brun returfiber, og å sikre at dette materialet blir gjenvunnet.